digitürk
Bugun...

eziç

laü

24-08-2015
Zeki Akçam Öğretim görevlisi

Zeki Akçam Öğretim görevlisi

“Kıbrıs Görüşmelerinde,Türk Vakıf Malları Konusunda Dikkatli Olunmalıdır”

GAÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr.Gör. Zeki Akçam, Kıbrıs görüşmeleri sırasında komisyonda bulunan değerli görüşmecilerin, Türk vakıf mallarına ait toprakların durumu ile ilgili titiz bir çalışma yapmaları gerektiğini vurguladı. Osmanlı İmparatorlu’nun adayı fethetmesi ile birçok vakıf kurduğu ve bu vakıfların adanın her yerinde çeşitli mallarının olduğu bilinmektedir. Görüşmede üzerinde sıklıkla durulan Maraş, Dipkarpaz ve Lefke gibi yerleşim birimlerinde, Türk vakıflarının binlerce dönüm taşınmaz mallarının olduğu bilinmektedir. Nitekim, bu basın açıklamasında, Dipkarpaz’daki vakıf mallarının ada tarihinde meydana gelen olaylar neticesinde nasıl el değiştirdiği hususunda bazı bilgiler verilerek, diğer vakıf mallarının da bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılacaktır.

Dipkarpaz’da Türk Vakıf Toprakları

Dipkarpaz’da vakıf arazileri ile tımarlı sipahilerin arazilerini görmekteyiz. Her iki kuruma ait binlerce dönüm arazi hala daha Türk vakıflarındadır. Buna karşın, köyde yaşayan Rumlar bu arazilerin birçoğuna yönetim boşluğundan yararlanarak tapu çıkarmışlardır.

Nitekim ada, 1571’de fethedilmesiyle birlikte İmparatorluğu’nun yönetim şekli de aynen adaya uygulanmıştır. Bunun sonucunda, önemli bir kurum olan vakıflar da teşkilatlanmaya başlamıştır. Kıbrıs’ta bugüne kadar mal varlıkları ile tespit edilen 608 adet vakıf vardı. Tespit edilen bu vakıfların isimleri ve mal varlıkları hakkında kısa bir özet yapılmıştır. Dipkarpaz’da ise iki adet vakıfa rastlamaktayız. Bunlardan birincisi Ümmü Haram (Hala Sultan) Tekkesi Vakfı; ikincisi ise Sadrı Esbak Bin Abdullah Paşa Vakfı’dır. Abdullah Paşa Vakfı ile ilgili belgeler elimizde olup çalışmalarımız halen devam etmektedir. Ümmü Haram vakfı ile ilgili ilk çalışma ise Dr. Fazıl Küçük’e aittir. O çıkarmaya başladığı Halkın Sesi Gazetesi’nde bu konu ile ilgili makaleler yazmış ve olayı kamuoyuna açıklamıştır. Dr. Fazıl Küçük’e göre, Dipkarpaz köyü arazilerinin büyük bir bölümü Osmanlı vakıflarının malı olup, Rumlar bu vakıf arazilerinde kiracı durumunda iken, birinci dünya savaşı öncesi ve sonrası, yönetim boşluğundan yararlanarak kiraladıkları arazilere tapu çıkarmışlardır. Bilindiği gibi vakıf malları Allah malıdır satılamaz ve devredilemez. 

Ümmü Haram (Hala Sultan) Tekkesi Vakfı bugün yöre halkı tarafından Efendiler Çiftliği olarak bilinen bölgededir. Bu bölge Dipkarpaz’ın doğusundan ve Türkiye’ye bakan kuzey sahillerindedir. Toplumsal konulara oldukça duyarlı olan Doktor Küçük, Türk vakıfları hakkında bir çok yazı yazmıştır. Bu yazıları ses getirmiş ve en sonunda bir Rum yazar şu cevabı vermiştir “bu toprakların Rumların eline geçtiğine memnun olunuz; sizde kalmış olsaydı bakımsızlıktan çorak olacaktı, halbuki şimdi gayet iyi vaziyettedir” Dr. Küçük yazısının devamında Efendirga Çiftliği meselesinde de durum aynı olmuştur. Rumların programlı çalışmaları karşısında uykuda kalan bir efkaf idaresi ve alâkasız bir hükümet kontrolü altında çok kıymetli mallarımız elden çıkmıştır”der. Dr. Küçük yazısının devamında bu arazilerin ne şekilde ve kaç dönümünün hangi tarihlerde usulsüzce ele geçirildiğini belgelerle açıklar.

O dönemde, vakıflardan sorumlu Sir Mehmet Münir Bey, bu haksız devredilmeler karşısında sessiz kalmış ve hiçbir girişimde bulunmamıştır. Evkafın sorumluluğunu taşıyamamış ve hükümete baskı yapmamıştır. Dolayısıyla, çiftlik malları işgal edilmiştir. Bu konuya Karpaz bölgesinin Türkleri tepki göstermiş ve Halkın Sesi Gazetesi’ne defalarca gelerek bilgi almaya çalışmışlardır. Yine Dr. Küçük, 26  Nisan 1952 tarihinde uzun bir araştırma makalesi yayınlamıştır. Efendiler Çiftliği hakkında hazırlanan çeşitli raporları verir. Bu raporlarda kira sözleşmeleri de vardır. Bunlardan en ilginç olanı,18.03.1903 tarihli sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre, çiftlik arazisinde kiracı olan Dipkarpazlı Nikolas Antoni Hacı Yason’dur. 24 dönüm, 6 Kıbrıs Lirası’na kiralanmıştır. Dr. Küçük bu belgenin Tapu Dairesi 14 no’lu belge olduğunu belirtiyor ancak bu ve bunun gibi bir çok sözleşmenin eksik olduğunu da ekliyor. Çünkü bir çok sayfa, yırtılmak sureti ile yok edilmiştir.

Bu makaleye göre, Dipkarpaz’da işgal edilen araziler hakkında hazırlanmış iki rapor vardır. Birincisi 1908 yılında Tapu Memuru Salim Efendi’nin, ikincisi ise 1925 yılında Tapu ve Mesaha Dairesi’nin hazırladığı arazi tahriridir.

Birinci Rapor: Bu rapora göre 1903’te şahıslar tarafından Efendiler Çiftliği’nde mahkeme kararı ile işgal edilen arazi 3.164 dönümdür. Keyfî olarak işgal edilen arazilerise 1.588 dönümdür. Yani 1908 yılına kadar işgal edilen arazilerin toplamı 4.752 dönümdür

İkinci Rapor: İkinci rapora göre şahıslar tarafından işgal edilen arazi 6.736 dönümdür. Yine bu rapora göre,Arkengelos, Aysinesis ve Aytrias Kiliseleri de 132 dönüm

arazi işgal etmiştir. İşgal edilmemiş arazi ise 5.218 dönümdür. Çiftliğin, dolayısıyla da vakfın toplam arazisi 12.086 dönümdür. Bu rapora göre anlaşılıyor ki, 1925 yılına kadar çiftliğin 6.900 dönümü, şahıslar tarafından işgal edilmiştir. Bu işgaller, 1942 yılına kadar devam etmiş ve tarıma elverişli sadece 4.500 dönüm arazi kalmıştır. Bu 4.500 dönüm de orman arazisidir ki bunların da kira bedelleri ödenmemiştir. Bu işgaller, komisyonlar tarafından görülmüş olup Dipkarpaz’da bulunan Rum ihtiyar heyeti ile bir sözleşme imzalanmıştıt.. Ancak Rumlar bu sözleşmeye uymayarak arazileri işgal etmeye devam etmişlerdir.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Dipkarpaz’da Türk Evkafı’na ait binlerce dönüm arazi işgal edilmiştir. Bu arazilere, yukarıda belirtildiği gibi “Rum tapuları” çıkarılmıştır. Dolayısıyla, toprak meselesinde önemli ve kilit konulardan olan vakıf malları konusu Kıbrıs görüşmelerinde titiz bir şekilde ele alınmalı ve doğru kararların verilebilmesi için Osmanlı Arşiv belgeleri mutlaka incelenmelidir. Çünkü bu belgelerde malların değişim süreci ile ilgili bilgiler genel olarak takib edilebilir. Görüşme heyetinin değerli görüşmecileri ve Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın vakıf mallarının durumu ile ilgili olarak alınan kararları kamuoyu ile paylaşması ayrıca önem arz etmektedir. Bunun yanında, karşılıklı olarak belgeler ortaya konulduktan sonra, aynı hassasiyet Rum vakıf malları konusunda da gösterilmelidir.

 

 
MAKALE YORUMLARI
YAZARIN DİĞER YAZILARI
gazete manşetleri
türkcel iç detay